Projekty UE

Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)

Globimix sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)”.

Celem projektu jest opracowanie urządzenia mieszającego dla branży chemicznej o unikalnej skuteczności w zakresie odbioru ciepła, co pozwoli zwiększyć poziom kontroli nad procesem mieszania oraz poprawi poziom bezpieczeństwa urządzeń mieszających.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 580 576,40 zł

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)”, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu umieszczony poniżej zapytań ofertowych.

1/P/2018 – zapytanie_ofertowe_1_kadzie.pdf
1/P/2018 – zapytanie_ofertowe_1_kadzie_formularz.docx
1/P/2018 – wyniki postępowania.pdf

2/P/2018 – zapytanie_ofertowe_2_czesci.pdf
2/P/2018 – zapytanie_ofertowe_2_czesci_formularz.docx
2/P/2018 – wyniki postępowania.pdf

2/P/2019 – zapytanie_ofertowe_chiller.pdf
2/P/2019 – zapytanie_ofertowe_chiller_formularz.docx

Opracowanie udoskonalonego urządzenia mieszającego ze zoptymalizowanym numerycznie układem mieszania oraz dyspersji

Firma Globimix sp. z o.o. realizuje usługę pt. „Opracowanie udoskonalonego urządzenia mieszającego ze zoptymalizowanym numerycznie układem mieszania oraz dyspersji” (prace badawczo-rozwojowe), zamawianą w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b. Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.